Điều khoản sử dụng

  1. Sporttv.vn là dịch vụ website trực tuyến (bao gồm cả những phiên bản sửa chữa hoặc thay đổi khi cần thiết) được cung cấp bởi Công ty Cổ phần MOBIPLUS Tin học và truyền thông (sau đây gọi là “Công ty”) cho các khách hàng sử dụng các thông tin trên website SportTV (sau đây gọi là “Người sử dụng”) bằng cách đồng ý với các quy định sử dụng như dưới đây (sau đây gọi là “Quy định”).

  2. Toàn bộ Tin tức, Clip, Video, Video trực tiếp, Hình ảnh thuộc quyền sở hữu của SportTV.

  3. Quy định này được áp dụng tới toàn bộ người sử dụng kể từ khi bắt đầu sử dụng website SportTV.

  4. Quy định này đưa ra các điều kiện sử dụng website SportTV. Công ty chỉ cung cấp dịch vụ tới người sử dụng chấp nhận quy định này.

  5. Việc người sử dụng sử dụng website này sẽ được coi là đã đồng ý với toàn bộ các nội dung của quy định.

  6. Công ty có thể đính chính sửa đổi quy định mà không cần thông báo trước. Người sử dụng sẽ được coi là đã chấp thuận với quy định sau sửa đổi này. Trừ trường hợp Công ty có quy định khác, quy định sử dụng sau khi thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm bắt đầu công khai trên website của Công ty.

Hỗ Trợ Trực Tuyến