Chính sách và bảo mật

Về sử dụng Cookie

Công ty sử dụng kỹ thuật gọi là Cookie.
Cookie là cơ cấu lưu lại thông tin đặc trưng một cách tạm thời dưới dạng dữ liệu vào máy thông tin mà người dùng (user) sử dụng để có thể phân biệt người dùng này với người dùng kia nhờ vào các dữ liệu đó mỗi khi người dùng kết nối.
Người dùng có thể không cho phép Cookie bằng việc thay đổi thiết lập của trình duyệt nhưng nếu không cho phép Cookie, dịch vụ của Công ty hay trang web của Công ty có thể sẽ không thể sử dụng được bình thường.
Về Cookie của Công ty trên trang web của các công ty khác
  • Khi người dùng ghé thăm trang web của công ty khác có hiển thị quảng cáo và dịch vụ được phát đi bởi Công ty, Công ty sẽ lưu và tham chiếu thông tin Cookie tới máy tính người dùng.Thông tin Cookie sẽ không được cung cấp trực tiếp cho công ty khác mà được sử dụng và quản lý theo chính sách bảo mật của Công ty chúng tôi.
  • Thông tin được thu thập bằng Cookie có thể sẽ được cung cấp cho các công ty liên kết như là thông tin thống kê.
  • Dữ liệu cung cấp bao gồm các số liệu thống kê như thuộc tính người dùng đã truy cập và tình hình sử dụng dịch vụ nhưng hoàn toàn không có thông tin nào có thể xác định được danh tính người dùng.
  •  

Chia sẻ và công khai thông tin cá nhân

Về nguyên tắc Công ty sẽ không công khai thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Tuy nhiên, các trường hợp dưới đây không ở trong giới hạn đó.

  • Để đáp ứng yêu cầu công khai, giấy gọi ra tòa, lệnh điều tra hoặc các thủ tục pháp luật khác dựa trên các quy định pháp luật được áp dụng
  • Để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng khác và công chúng nói chung
  • Để tăng cường quy định sử dụng hoặc quyền lợi của Wevina
  • Chúng tôi có thể sẽ sử dụng bên thứ ba do ký hợp đồng thuê dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, thông tin khách hàng sẽ được dùng chung

Khi có yêu cầu của người dùng, Công ty sẽ công khai thông tin mà Công ty đang nắm giữ cho người đó một cách không chậm trễ. Hơn nữa, các thông tin đó sẽ được công khai qua Email.

Hỗ Trợ Trực Tuyến